Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - przetarg ustny na nieruchomości położone w Wyszynie

 

Władysławów, 7 października 2008 r.


GG 72241 – 8/08

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 28, art. 38, art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3, §4, §6, §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), WÓJT GMINY WŁADYSŁAWÓW niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, sala 101 ( piętro) odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:


L.p.

Położenie nieruchomości

Numer geodezyjny nieruchomości

Pow. nieruchomości w ha

Cena wywoławcza nieruchomości ( bez podatku VAT) w zł

Cena wywoławcza nieruchomości (+ 22%VAT)

w zł

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej bez podatku VAT - w zł

1.


Wyszyna, gmina Władysławów449


0,0813


9000,00


10980,00


900,00

2.

Wyszyna, gmina Władysławów

450

0,0750

8303,00

10130,00

830,30


Licytacji podlegać będzie cena wywoławcza bez podatku VAT. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu przewiduje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla wymienionych w tabeli działek następujące KW: dla działki 449 – KW 24369, dla działki 450 - KW 24369.

Forma sprzedaży: na własność

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758).

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej
w tabeli na rachunek Urzędu Gminy Władysławów Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie /o Władysławów 7785570009 07000007 20070001 w terminie do 3 listopada 2008
r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium należy wpłacać oddzielnie dla każdej nieruchomości. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia

nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis
z rejestru, lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Władysławów Nr 50/08 z dnia 6 października 2008r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela się w pok. 112 – stanowisko d/s gospodarki gruntami i zamówień publicznych, tel. 063-279-50-03 wew. 49. Ogłoszenie
o przetargu umieszczone zostało na
stronie internetowej Urzędu Gminy Władysławów
www.wladyslawow.bip.net.pl
Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-10-07 10:11:58
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-10-07 10:13:06
Ostatnia zmiana:2008-10-07 10:13:43
Ilość wyświetleń:1181

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij