Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WŁADYSŁAWÓW W LATACH 2008-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, fax. 063 2795003.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wladyslawow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Władysławów w latach 2008 - 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Władysławów oraz jednostek organizacyjnych tj. jednostek budżetowych, funduszy celowych i pomocowych dla których Gmina Władysławów jest organem założycielskim. Bankowa obsługa budżetu obejmuje: 1. Urząd Gminy Władysławów 2. Jednostki organizacyjne Gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna 3. Inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, które w trakcie umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Gminę Władysławów. 3.2. Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami. 2. Realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie Elixir. 3. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku). 4. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych. 5. Dokonywaniu wypłat gotówkowych. 6. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy. 7. Sporządzeniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku wraz z załącznikami. 8. Udostępnieniu systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie: - składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, - uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich. 3.3. Bank w ramach wykonywanej usługi powinien zapewnić: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych. 2. Realizację poleceń przelewów. 3. Usługę elektronicznego systemu rozliczeń ELXIR 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych. 5. Udostępnienie usługi home-banking na dwóch stanowiskach komputerowych, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku. 6. Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego zamawiającemu w dniu następnym do godz. 1100 3.4.Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 3.5.Wysokość opłat oraz stałej marży od oprocentowania rachunków nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 3.6.Bank nie będzie pobierał: 1. innych, niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2. prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Oferenta na rzecz Zamawiającego, 3. prowizji od kwoty przelewu, z związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego. 4. prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową z rachunków Zamawiającego, 5. prowizji ani opłat za wpłatę gotówkową na rachunki Zamawiającego, 6. prowizji ani opłat za sporządzanie wyciągów bankowych, 7. innych, niż określone w ofercie prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach 8. innych, niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług typu home - banking. 3.7.Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców 1. Bank powinien posiadać oddział (filię) lub punkt kasowy w Urzędzie Gminy Władysławów 1) Oddział (filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny: poniedziałek : od godz. 8.00- 16.00 wtorek - piątek od godz. 7.15 - 15.15.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 5.1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ww. dokumenty oceniane będą wspólnie], 5.2.nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 [w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich] Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 6.2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 6.3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 6.4.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6.5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6.6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.7.Informacje ogólne o Wykonawcy złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 4. 6.8.Zaakceptowany (parafowany na każdej stronie) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - oprocentowanie rachunków - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2008 godzina 12:45, miejsce: sekretariat, pokój 104 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

SIWZ - Obsługa Bankowa Gminy Władysławów (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki do SIWZ - Obsługa bankowa gminy Władysławów (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-10-10 10:40:00
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-10-10 10:51:28
Ostatnia zmiana:2008-10-10 10:51:56
Ilość wyświetleń:1482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij