Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego pn. budowa gimnazjum we Władysławowie -nr post. ZP34/340-4/09 - w trybie przetargu nieograniczonego

 

Władysławów: budowa gimnazjum we Władysławowie
Numer ogłoszenia: 127684 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa gimnazjum we Władysławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP oraz art. 3 pkt.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) - zwanej dalej UPB, polegające na budowie gimnazjum we Władysławowie w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: a) przedmiarze robót, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, c) istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy. Dokumenty wymienione w pkt.3.1 lit. a-c stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie pojawiające się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót nazwy firm, typy lub modele wskazujące na konkretnych producentów należy traktować jako pomocnicze, poglądowe, równoważne i w żadnym przypadku nie obowiązkowe do zastosowania danego producenta, firmy, konkretnego typu lub modelu. Opis skrócony zakresu robót budowlanych Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: a) Budynku gimnazjum o powierzchni zabudowy 1672,45m2, powierzchni użytkowej 3175,14m2, kubaturze 17704,00m3. b) Przyłącza wodociągowego, c) Przyłącza kanalizacji sanitarnej d) Przyłącza kanalizacji deszczowej, e) Przyłącza energetycznego. Wykonawca na własny koszt przekaże Zamawiającemu dokumenty, których dołączenia do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga art. 57 UPB. Szczegóły opisu znajdują się w SIWZ, a w tym załączniku nr 7..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 14.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy 00-100 PLN). 14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Bank Spółdzielczy w Malanowie o-Władysławów -nr rachunku bankowego: 66 8557 0009 0700 0007 2007 0005 z dopiskiem -Wadium na budowę gimnazjum we Władysławowie-. 14.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 14.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.7. Zaleca się by dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium w formie pieniędzy, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy kopię przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 14.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium we właściwej wysokości, formie lub formach zostanie wykluczony z postępowania. 14.9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 14.10. Z zastrzeżeniem pkt 14.13, Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 14.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 14.10 lit.b lub pkt 14.10. lit.c SIWZ jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3UPZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1UPZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 10.1 . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 44 UPZP spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, tj.: 10.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 10.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 10.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 10.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 10.2 W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: 10.2.1. wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie Budynku o kubaturze co najmniej 13.000,00m3 i wartości inwestycji (zadania) ogółem brutto co najmniej 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00-100); Wartości podane w wartościach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu. 10.2.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) - w tym: a) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń; b) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych; c) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; d) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. e) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. f) osobą należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych. lub posiada zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wyżej wskazanych osób Dopuszcza się by osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiadała uprawnienia w więcej niż jednym zakresie specjalności i spełniała warunek dla więcej niż jednego rodzaju wymaganych specjalności uprawnień budowlanych (jedna osoba może spełniać wymóg w zakresie jednego lub więcej rodzaju uprawnień). 10.2.3 dysponuje zatrudnionymi pracownikami w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia. Wykaże, że dysponował przeciętnie co najmniej 20 zatrudnionymi pracownikami w okresie ostatnich dwóch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie. 10.3. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: 10.3.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,- (słownie: jeden milion 00-100) PLN; 10.3.2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy 00-100) PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach (walucie) innych jak PLN będą przeliczone dla posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 10.4.1 wykażą, że żaden z nich nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 UPZP oraz art. 24 ust. 2UPZP natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 UPZP spełniają łącznie. 10.4.2 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.4.3 Wykonawcy (wszyscy) występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty. 10.4.4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 UPZP, określonych w art. 22 ust.1 UPZP składa pełnomocnik do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10.5 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 11.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 UPZP następujące dokumenty i oświadczenia: 11.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. 11.1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 11.1.3 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 11.1.4 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11.1.5 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11.1.6 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 11.1.7 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 11.1.8 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11.1.9 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 11.1.10 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 11.1.2-11.1.9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11.2 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty: 11.2.1 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz ma potwierdzać wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, każdej polegającej na budowie budynku o kubaturze co najmniej 13.000,00m3 i wartości inwestycji (zadania) ogółem brutto co najmniej 4.000.000,00 PLN ; Wartości podane w wartościach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu. Wykaz będzie sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ. 11.2.2 wykaz osób, o których mowa w pkt 10.2.2 lit. a-f SIWZ, a którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz ma wskazywać kwalifikacje zawodowe osób o których mowa w pkt 10.2.2 lit. a-f SIWZ, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych. Wykaz będzie sporządzony zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się by osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia posiadała uprawnienia w więcej niż jednym zakresie specjalności i spełniała warunek dla więcej niż jednego rodzaju wymaganych specjalności uprawnień budowlanych. 11.2.3 w przypadku kiedy wykonawca wskazał w wykazie (o którym mowa wyżej w pkt 11.2.2), osoby którymi będzie dysponował wykonawca składa pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 11.2.4 dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 10.2.2 lit. a-f SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wskazanych specjalności oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 11.2.5 Informacje Wykonawcy potwierdzające przeciętną ilość (liczbę) co najmniej 20 zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich dwóch lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dotyczy warunku opisanego w pkt 10.2.3 SIWZ. 11.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 11.3.1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o łącznej kwocie w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion 00-100 PLN), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11.3.2. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00-100 PLN). 11.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 11.4.1 oświadczenie wymienione w pkt 11.1.1) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 11.4.2 dokumenty wymienione w pkt. 11.1.2, 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8, albo odpowiadające im dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 11.4.3 dokumenty wymienione w pkt 11.2 lub 11.3 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcę spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 11.5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, UPZP lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 11.6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP. 11.7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (opatrzone klauzulą -ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM- i poświadczone podpisem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy). 11.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów pok. nr 112 -piętro Dni i godz.urzędowania: poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 i od wtorku do piątku godz. 7:15 - 15:15 -w dni robocze.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2009 godzina 13:00, miejsce: Oferty mają być złożone w sekretariacie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Władysławów przy ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pok. Nr 104 (piętro) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali posiedzeń -piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-04-29 16:41:48
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-04-29 16:48:49
Ostatnia zmiana:2009-10-12 10:15:21
Ilość wyświetleń:1314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij