Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Budowa 25 turbin produkujących energię elektryczną, każda o mocy 3,3 MW"

 

Władysławów, dnia 12 stycznia 2010 r.

OŚ 7624 – 1/10
O B W I E S Z C Z E N I E

o w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a    a d m i n i s t r a c y j n e g o


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)


z a w i a d a m i a


że na wniosek z dnia 21.12.2009 r. /data wpływu 06.01.2010r./ firma „WL WIATROWIEC ENERGIE” Sp. Z o. o. z siedzibą Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Budowa 25 turbin produkujących energię elektryczną, każda o mocy do 3,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (transformatory, rozdzielnie) oraz przebieg kabli i dróg dojazdowych przewidzianej do realizacji w Województwie Wielkopolskim, powiat Turek, gmina Władysławów na działkach o nr ew.:

  1. 155, 156, 226/2, 680, 544, 495, 458 - obręb Kuny,

  2. 296, 298 – obręb Leonia,

  3. 216, 268, 323 329 – obręb Natalia,

  4. 255, 256, 212/2, 213/2, 18, 250/33, 499/11 – obręb Chylin,

  5. 171, 172, 211 – obręb Skarbki,

  6. 33, 34, 32/1, 32/4, 22, 23 – obręb Russocice,

  7. 352, 273/2, 55, 340, 289, 296/2, 362, 245, 263, 375, 74, 219 – obręb Polichno".


Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku, oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.

Wójt Gminy Władysławów

Krzysztof Zając

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-01-12 08:34:14
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-02-02 08:34:41
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-02-02 08:47:15
Ostatnia zmiana:2010-04-20 10:23:52
Ilość wyświetleń:1316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij