Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wydaniu postanowienia w spr. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 turbin wiatrowych

 

Władysławów, 18.02.2010 r.


OŚ 7624 - 1/10


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Władysławów


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów

z a w i a d a m i a


strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 15.02.2010 r. postanowieniu Wójta Gminy Władysławów, znak OŚ 7624–1/10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Władysławów, w obrębach geodezyjnych Kuny, Leonia, Natalia, Chylin, Skarbki, Russocice, Polichno.

Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowej analizy z zakresu emisji hałasu do środowiska, przedstawienia danych dotyczących skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, wariantów lokalizacyjnych oraz szczegółowych informacji z zakresu ochrony przyrody.


Poniżej przedstawiamy treść postanowienia.

 

WÓJT GMINY

Władysławów

pow. Turek

woj. wielkopolski Władysławów, dnia 15 lutego 2010 r.

OŚ 7624-1/10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. l i 4, art. 64 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ - 30-00.1-66190-71/10/akr z dnia 02.02.20010 r., oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON.NS-772/2/1-3/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.,

                                               POSTANAWIAM

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Władysławów, w obrębach geodezyjnych Kuny, Leonia, Natalia, Chylin, Skarbki, Russocice, Polichno, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. l pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, póz. 2573 ze zm.). określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie wszystkimi wymaganiami z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227), stosownie do wszczętego w dniu 06 stycznia 2010 roku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy „WL WIATROWIEC ENERGIE" Sp. Z o. o. z siedzibą Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki z dnia 21. 12.2009 roku.

                                           UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 póz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało, do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227) Wójt Gminy Władysławów przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W toku postępowania w myśl art. 64 przytaczanej ustawy organ wystąpił z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-3/10 z dnia 28.01.2010 r stwierdził konieczność sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w zakresie zgodnym z art. 66 ust. l ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-71/10/akr z dnia 02.02.2010 r. również stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, oraz określiła zakres raportu.

Inwestycja polegać będzie na budowie 25 sztuk turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną (transformatory, rozdzielnie, kable i drogi dojazdowe). Wysokość całkowita pojedynczego wiatraka wyniesie do 170 m., a średnica trójpłatowego wirnika do 112 m. Projektowane turbiny posadowione będą na płaskich fundamentach o średnicy ok. 20 m. W podstawie wieży przewiduje się umieszczenie urządzeń elektrycznych, takich jak transformatory i rozdzielnie.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres i charakter przedsięwzięcia jej lokalizację i możliwość oddziaływania inwestycji na ludzi ze względu na emisję hałasu do środowiska istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-71/l O/akr z dnia 02.02.2010 r..

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia - 25 turbin wiatrowych wskazuje się potrzebę szczegółowej analizy z zakresu emisji hałasu do środowiska, przedstawienia danych dotyczących skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, wariantów lokalizacyjnych oraz szczegółowych informacji zakresu ochrony przyrody.

Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz skalę możliwego oddziaływania na środowisko orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Władysławów w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia

(art. 143 Kpa).Otrzymują:

1. „WL W1ATROWIEC ENERGIE" Sp.z o.o.

Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku
ul. Uniejowska I A. 62 - 700 Turek

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 czerwca 1956r. Nr 223/229, 61-485 Poznań

4. a/a

 

 

 

 

 

Władysławów, dnia 15 lutego 2010 r.

OŚ 7624-1/10P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ – 30-OO.I-66190-71/10/akr z dnia 02.02.20010 r., oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON.NS-772/2/1-3/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.,P O S T A N A W I A M


zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 25 turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Władysławów, w obrębach geodezyjnych Kuny, Leonia, Natalia, Chylin, Skarbki, Russocice, Polichno, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), do czasu przedłożenia prze wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 06 stycznia 2010 roku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy „WL WIATROWIEC ENERGIE” Sp. Z o. o. z siedzibą Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki z dnia 21. 12.2009 roku.


UZASADNIENIEZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Władysławów przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania w myśl art. 64 przytaczanej ustawy organ wystąpił
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-3/10
z dnia 28.01.2010 r stwierdził konieczność sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-71/10/akr z dnia 02.02.2010 r. również stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, oraz określiła zakres raportu.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Władysławów wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 


Otrzymują:1. „WL WIATROWIEC ENERGIE” Sp.z o.o.

Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

ul. Uniejowska 1A, 62 – 700 Turek

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956r. Nr 223/229, 61-485 Poznań

4. a/a
M.K.
 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-02-18 12:55:53
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-02-22 12:56:00
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-02-22 13:04:55
Ostatnia zmiana:2010-04-20 10:23:33
Ilość wyświetleń:1660

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij