Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :„Budowa czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami...

Władysławów, dnia 18 lutego 2010 r.

OŚ 7624 – 3/10

O B W I E S Z C Z E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a  a d m i n i s t r a c y j n e g o

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

z a w i a d a m i a

że na wniosek z dnia 28.01.2010 r. /data wpływu 16.02.2010r./ Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Budowa czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi w ramach wodnego kierunku rekultywacji na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Władysławów”, w obrębach Russocice, Skarbi, Milinów – w gminie Władysławów.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 2 ust.1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku, oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-02-18 12:02:20
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-02-26 12:02:52
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-02-26 12:05:20
Ostatnia zmiana:2010-08-06 08:33:53
Ilość wyświetleń:897

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij