Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wydaniu postanowienia w spr. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie czaszy zbiornika małej retencji "Władysławów" wraz z rowami do i odprowadzającymi..."

  

Władysławów, 06.04.2010 r.


OŚ 7624 - 3/10


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Władysławów


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów

z a w i a d a m i a


strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 31.03.2010 r. postanowieniu Wójta Gminy Władysławów, znak OŚ 7624–3/10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi w ramach wodnego kierunku rekultywacji na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Władysławów”, w obrębach Russocice, Skarbi, Milinów – w gminie Władysławów.

Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowej analizy z zakresu ochrony przyrody i hydrologii.


Poniżej przedstawiamy treść postanowienia.
 


 Władysławów, dnia 31 marca 2010 r.

OŚ 7624-3/10P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 69 ust. 3, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ – 30-OO.I-66190-267/10/aa z dnia 08.03.20010r., oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON.NS-772/2/1-14/10 z dnia 2 marca 2010r.,P O S T A N A W I A M


stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi w ramach wodnego kierunku rekultywacji na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Władysławów”, w obrębach Russocice, Skarbi, Milinów – w gminie Władysławów, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wszystkimi wymaganiami z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) stosownie do wszczętego w dniu 16 lutego 2010 roku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” Spółka Akcyjna nr DRZ-RN-10-472/dec.środ/2010 z dnia 28.01.2010 roku.


U Z A S A D N I E N I EZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Władysławów przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania w myśl art. 70 przytaczanej ustawy organ wystąpił
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wyrażenie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-14/10
z dnia 2.03.2010 r stwierdził, że zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji winien być zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-267/10/aa z dnia 08.03.2010 r. również wyraził opinię, że zakres raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami art. 66 wyżej przytaczanej ustawy, oraz powinien zawierać dokładną analizę zagadnień z zakresu hydrologii i ochrony przyrody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-14/10
z dnia 2.03.2010 r stwierdził, że zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji winien być zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-267/10/aa z dnia 08.03.2010 r. również wyraził opinię, że zakres raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami art. 66 wyżej przytaczanej ustawy, oraz powinien zawierać dokładną analizę zagadnień z zakresu hydrologii i ochrony przyrody.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi w ramach wodnego kierunku rekultywacji na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Władysławów”. Projektowany zbiornik będzie się składał z dwóch akwenów. Pierwszy (zbiornik wstępny) będzie filtrem oczyszczającym dopływającą wodę a drugi zbiornikiem głównym. Powierzchnia całkowita zbiornika wyniesie ok. 108 ha, pojemność zbiornika wstępnego wyniesie ok. 36 tys. m3, natomiast zbiornika głównego ok. 20,0 mln m 3, przy średniej głębokości ok. 28 m.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres i charakter przedsięwzięcia jego lokalizację i możliwość oddziaływania inwestycji na przyrodę istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08. 03.2010 rok nr RDOŚ-30-OO.I-66190-267/10/aa z zakresu hydrologii:

 • należy opisać hydrologię w obrębie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

 • należy przedstawić opis budowy geologicznej i hydrologicznej w obrębie oddziaływania zbiornika uwzględniając ewentualne ujęcia wody oraz przedstawić związki hydrauliczne wód gruntowych z wodami powierzchniowymi, ewentualne podtopienia, załączając plan inwestycji i załączniki graficzne,

 • należy przedstawić opis budowy geologicznej terenu w rejonie planowanego zbiornika,

 • należy przedstawić sposoby monitoringu wód powierzchniowych uwzględniając punkty pomiarowe,

 • należy dołączyć dokumentację hydrologiczną określającą warunki hydrologiczne w rejonie projektowanej czaszy zbiornika małej retencji,

 • należy przedstawić wpływ zbiornika na wody powierzchniowe zlokalizowane w obrębie jego oddziaływania,

 • należy przedstawić opis oddziaływania zbiornika na tereny przyległe wraz z ich zaznaczeniem na załączniku graficznym,

 • należy opisać w jaki sposób będzie się kształtował skład fizykochemiczny wód w planowanym zbiorniku podczas jego napełniania oraz eksploatacji,

 • należy przedstawić sposób zasilania zbiornika oraz charakterystykę fizykochemiczną wód, które będą zasilać planowany zbiornik,

 • nalezy przedstawić na załączniku graficznym ogólną budowę przedsięwzięcia z uwzględnieniem zbiornika z rowem odprowadzającym oraz doprowadzającym wody do planowanego zbiornika,

 • na załączniku graficznym należy przedstawić także profil planowanego zbiornika z uwzględnieniem zbiornika wstępnego oraz głównego,

z zakresu ochrony przyrody:

 • należy opisać wpływ zmian kierunku odprowadzania wód z oczyszczalni ścieków w miejscowości Russocice ( z dotychczasowego do zlewni rzeki Topiec na projektowany do zlewni rzeki Kiełbaski) na tereny przylegającego do zlewni ww rzek, gdyż zbiornik zlokalizowany będzie na linii wododziałowej rzek: Topiec na zachodzie i Kiełbaska na wschodzie,

 • należy opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru,

 • należy opisać elementy przyrodnicze środowiska objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), gatunki roślin, zwierzat oraz siedliska przyrodnicze.

Z uwagi na usytuowanie i rodzaj przedsięwzięcia, a także skalę oddziaływania na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych w pobliżu inwestycji ustalono zakres raportu, wskazując potrzebę szczegółowej analizy z zakresu ochrony przyrody i hydrologii, oraz przedstawienia danych dotyczących skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

 

Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz skale możliwego oddziaływania na środowisko orzeczono jak w sentencji.

 

                               P O U C Z E N I E

 

    Na niniejsze postanowienie słuzy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Władysławów w terminie siedmiu dni od dnia jego otzrymania. wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 Kpa).

 

 
 
Otrzymują:

1. Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” Spółka Akcyjna

ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

ul. Uniejowska 1A, 62 – 700 Turek

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956r. Nr 223/229, 61- 485 Poznań

4. a/a


 


M.K.

 

 

Władysławów, dnia 31 marca 2010 r.

OŚ 7624-3/10P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr RDOŚ – 30-OO.I-66190-267/10/aa z dnia 08.03.20010 r., oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku nr ON.NS-772/2/1-14/10 z dnia 2 marca 2010 r.,P O S T A N A W I A M


zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czaszy zbiornika małej retencji „Władysławów” wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi w ramach wodnego kierunku rekultywacji na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego i zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Władysławów”, w obrębach Russocice, Skarbi, Milinów – w gminie Władysławów, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), do czasu przedłożenia prze wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 16 lutego 2010 roku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” Spółka Akcyjna nr DRZ-RN-10-472/dec.środ/2010 z dnia 28.01.2010 roku.


U Z A S A D N I E N I EZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Władysławów przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W toku postępowania w myśl art. 70 przytaczanej ustawy organ wystąpił
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
o wyrażenie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku pismem nr ON-NS-772/2/1-14/10
z dnia 2.03.2010 r stwierdził, że zakres raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji winien być zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-267/10/aa z dnia 08.03.2010 r. również wyraził opinię, że zakres raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami art. 66 wyżej przytaczanej ustawy, oraz powinien zawierać dokładną analizę zagadnień z zakresu hydrologii i ochrony przyrody.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Władysławów wydał postanowienie o zakresie raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
Otrzymują:


1. Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” Spółka Akcyjna

ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku

ul. Uniejowska 1A, 62 – 700 Turek

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956r. Nr 223/229, 61-485 Poznań

4. a/a


M.K.

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-04-05 09:04:02
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-04-20 09:04:59
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-04-20 09:45:07
Ostatnia zmiana:2010-04-20 10:21:24
Ilość wyświetleń:910

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij