Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.850.000 na finansowanie deficytu budzetowego

Władysławów: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.850.000 na finansowanie deficytu budżetowego
Numer ogłoszenia: 240142 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 11.08.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Władysławów , Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2795003, faks 063 2795003.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.850.000 na finansowanie deficytu budżetowego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.850.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Kredyt zostanie pobrany formie przelewu na konto podstawowe kredytobiorcy w następujących transzach: 700.000,00 - do dnia 10.09.2011 400.000,00 - do dnia 10.10.2011 400.000,00 - do dnia 10.11.2011 350.000,00 - do dnia 10.12.2011 Kwota kredytu - 1.850.000,00 zł. Spłata kredytu - w ratach kwartalnych od I kwartału 2012 r do II kwartału 2020 r. zgodnie z harmonogramem spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ Odsetki będą naliczane i spłacane od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty przekazanej do dyspozycji zamawiającemu na jego konto bankowe w ramach uruchomionego kredytu . Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia ( malejące raty oprocentowania) płatne w ostatnim dniu drugiego miesiąca każdego kwartału, liczone poprzez sumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M z dnia ostatniego pierwszego miesiąca danego kwartału i wartości marży podanej przez Bank w ofercie przetargowej. Prowizja za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 1% wysokości kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego o wysokości raty nie później niż do dwudziestego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. Do naliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, czyli, że rok liczy 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:posiadania wiedzy i doświadczenia: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług udzielenia kredytu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług. Należy udokumentować udzielenie w powyższym okresie minimum 3 kredytów o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł każdy jednostkom samorządu terytorialnego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów sekretariat, pokój 104.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                               Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                ( - ) Krzysztof Zając

  Załączniki

  siwz na kredyt bankowy - 2011 (109.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  formularz ofertowy - kredyt (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  harmonogram spłat (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  projekt umowy - kredyt (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  oświadczenie o kwalifikacjach (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  wykaz usług- kredyt (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Dokumenty potwierdzające upoważnienie (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S za 2009 r. cz. 1 (984.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S za 2009 r. cz. 2 (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S za 2010 (998.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S za IIkw 2011 r. (1023.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za 2009 r. cz. 1 (910.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za 2009 r. cz. 2 (899.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za 2009 r. cz. 3 (810.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za 2009 r. cz. 4 (151.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za 2010 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za IIkw 2011 r. (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N za 2009 r. (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N za 2010 r. (186.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N za IIkw 2011 r. (192.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS za 2010 r. (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS za IIkw 2011 r. (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-PDP za 2009 r. (138.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-PDP za 2010 (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z za 2009 r. (255.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedź dla Wykonawcy - kredyt (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z za 2010 r. (205.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  ostatnia zmiana uchwały w sprawie budżetu na 2009 r. (7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-27S za IIkw 2010 r. (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z za IIkw 2011 r. (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  ostatnia zmiana uchwały w sprawie budżetu na 2010 r. (991kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-28S za IIkw 2010 r. (9.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  regon (1.2MB) Zapisz dokument  
  ostatnia zmiana uchwały w sprawie budżetu na 2011 r. (167.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N RB Z za IIkw 2010 r. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  uchwała w sprawie budżetu na 2009 r. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-N za 2009 r. (764.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wykaz rachunków bankowych (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  uchwała w sprawie budżetu na 2010 r. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS za 2009 r. (675.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zadłużenie wobec banków (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  uchwała w sprawie WPF (701.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zaświadczenie US (779.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi dla Wykonwcy - kolejne (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-NDS za IIkw 2010 r. (982kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi na pytania Wykonawcy 23_08-2 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi na pytania wyk_ 23_08-3 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi na pytania wykonawcy 24_08 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zaświadczenie ZUS (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  nip (676.4kB) Zapisz dokument  
  Uchwała w sprawie zmian WPF (439kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Odpowiedzi na pytania oferenta biorącego udział w postępowaniu (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  zaświadczenie o wyborze wójta (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Rb-Z za IIkw 2011 r. (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedź dla Wykonawcy 23_08 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - kredyt_1 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  odpowiedzi dla Wykonawcy 24_08_2 (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Harmonogram spłat - załącznik 2 (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
  Data wprowadzenia:2011-08-11 09:07:36
  Opublikował:Dorota Włodarczyk
  Data publikacji:2011-08-11 09:31:03
  Ostatnia zmiana:2011-08-24 11:40:32
  Ilość wyświetleń:1624

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij