Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa napowietrznej linii 110 kV realizacji: GPZ Władysławów - GPZ Turek Zdrojki"

 

Władysławów, dnia 07.02 2012 r.

OŚ.6220.13.2011.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g oZgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn.zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) Wójt Gminy Władysławów


z a w i a d a m i a


że na wniosek z dnia 13.12.2011 r. (data wpływu 29.12.2012) uzupełniono dnia 25.01.2012 Energa – Operator Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz pełnomocnika Inwestora Pana Jerzego Celiana, działającego w imieniu firmy: B.P.W. „ENERGOTELPROJEKT” Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. :


Przebudowa napowietrznej linii 110 kV realizacji: GPZ Władysławów – GPZ Turek Zdrojki” na działkach oznaczonych nr geod: 219/1, 227/1, 225/2, 223 obręb Piorunów; 158, 535, 94, 46/2, 32/1, 24/2, 83, 451, 512, 516/4, 508 obręb Chylin; 222, 230 obręb Tarnowski Młyn; 254, 176 obręb Głogowa; 80, 81, 91, 121, 135, 158/1, 167, 168, 180 obręb Felicjanów; 5080/5, 69/1, 71, 5580/5, 77, 221, 222, 228/3, 365, 354, 343, 504/3, 506, 507, 607, 515, 527, 541/2 obręb Małoszyna; 452 obręb Międzylesie; 5127/1 obręb Dzierżąca; 80, 4, 11/4, 19/4, 31/4, 44, 63, 211, 210/2, 209/7, 247/4, 243/1, 232/3 obręb Obrębizna; 4, 11/3 obręb Szadów Pański, 466, 461/2, 234, 251, 224 obręb Turek.


Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie istniejącej linii 110 kV realizacji: GPZ Władysławów – GPZ Turek Zdrojki. Przebudowa istniejącej linii polega na wymianie słupów, przewodów, izolacji i fudamentów na nowe przy zachowaniu istniejącej trasy linii. Nowa infrastruktura zostanie posadowiona w miejscu istniejących słupów. Istniejąca linia wykonana jest na słupach kratowych (odcinek 1-16 i 64-73) z roku 1977 oraz (odcinek 17-46 i 48-63) z roku 1960, całkowita długość linii wynosi 18,695 km. Celem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie niezawodności pracy linii, zwiększenie zdolności przesyłowych linii i zmniejszenie strat przesyłowych, a także dostosowania słupów do zwiększonego przekroju przewodów. Przedmiotowa linia napowietrzna 110 kV będzie wykonana na słupach stalowych z trójkątnym układem przewodów roboczych i jednym przewodem odgromowym. Jest to jeden z najbardziej korzystnych układów przewodów, gdyż zdecydowanie ogranicza zasięg oddziaływania pola elektrycznego.

Stronami postępowania są właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych bezpośrednio przyległych do działek na której realizowana będzie inwestycja.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4, art. 77 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku, oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.


Z. up. Wójta

                                                                   mgr inż. Magdalena Kujawa- Zając

                                                      INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2012-02-07 14:18:49
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2012-02-17 14:19:02
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2012-02-17 14:23:29
Ostatnia zmiana:2012-02-17 14:23:42
Ilość wyświetleń:757

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij