Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów - podobszar II oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w.w projektu planu

 

Władysławów, dnia 14.01.2013 r.OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów - podobszar II

oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z poźn. zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), realizując uchwałę Nr 220/2010 Rady Gminy Władysławów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów, zmienioną uchwałą Nr 127/12 Rady Gminy Władysławów z dnia 24 sierpnia 2012 r, w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów,


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów - podobszar II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22.01.2013 r. do 20.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów w  godzinach pracy Urzędu.

Wyłożenie ponawia się w zakresie zmian, jakie zostały wprowadzone w projekcie planu na skutek uwzględnienia uwag zgłoszonych w okresie wcześniejszego wyłożenia. Na rysunku projektu planu skierowanym do ponownego wyłożenia wprowadzono oznaczenie obszaru objętego zmianami.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar II rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2013 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, w sali obrad Rady Gminy o godz. 1300.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Władysławów w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@wladyslawow.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 22.01.2013 r. do 06.03.2013 r.

Jednocześnie informuję, iż organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Władysławów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Władysławów. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Władysławów

( - ) Krzysztof Zając

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2013-01-14 10:21:41
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2013-01-14 10:23:57
Ostatnia zmiana:2013-01-14 10:24:01
Ilość wyświetleń:663

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij