Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Informacja o stypendiach

1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 316 zł.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4)świadczenia pieniężnego w przypadku, gdy brak jest możliwości udzielenia stypendium w formach wskazanych w pkt 1,2,3.

Stypendium przyznawane jest na:

1)wniosek rodziców(opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub właściwego ośrodka,

2)wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub właściwego ośrodka.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie w terminie do 15 września 2005 r.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w szczególności z powodu: choroby, śmierci jednego z rodziców lub opiekunów ucznia, strat w gospodarstwie domowym wynikłym ze zdarzeń losowych bądź innych uzasadnionych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniające naukę ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego. Do składania wniosków uprawnione są te same osoby i instytucje co w przypadku stypendium szkolnego. Wnioski można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia uzasadniającego przyznanie zasiłku w Gminnym Zespole obsługi Administracyjnej i Ekonomicznej Oświaty.

Pomoc w tej formie przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Władysławów:

1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych-do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia obowiązku nauki,

3)uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanym dalej uczniami.2.Stypendium sportowe.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik/czka jeżeli spełnia następujące warunki:

1)spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego:

a)był reprezentantem Polski w dyscyplinach sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b)brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego i ogólnopolskiego,

c)osiągnął rekord województwa w danej kategorii wiekowej.

2)spełnia dodatkowe kryteria:

a)posiada status amatora i kontynuuje naukę,
b)jest w wieku młodzika (14-15 lat), juniora (16-19 lat) lub młodzieżowca (19-23 lata)
c)reprezentuje dyscyplinę sportu biorącą udział w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego,
d)nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub samorządu innego szczebla,
e)zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez Klub Sportowy, którego jest członkiem.

To stypendium przyznawane jest na okres jednego roku przez Komisje Stypendialną na uzasadniony wniosek klubów i stowarzyszeń sportowych, mieszkańców Gminy Władysławów oraz z własnej inicjatywy.


3.Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może uzyskać uczeń gimnazjum mającego siedzibę na terenie gminy Władysławów, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1)osiągnął wysoką średnią ocen, co najmniej 4,75,

2)otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania,

3)jest finalistą konkursu przynajmniej na szczeblu rejonowym lub powiatowym.

Stypendium to może uzyskać także uczeń szkoły podstawowej kl. IV-VI mającej siedzibę na terenie Gminy Władysławów, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1)osiągnął wysoką średnią ocen, co najmniej 5,o,

2)otrzymał ocenę bardzo dobrą zachowania ,

3)jest finalistą konkursu przynajmniej na szczeblu rejonowym lub powiatowym.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może wystąpić:dyrektor szkoły, wychowawca klasy, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy ul. Rynek 43. Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia danego roku. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku powinien go złożyć w Urzędzie Gminy Władysławów.

4. .Stypendia Towarzystwa Samorządowego.

Stypendia będą przyznawane w celu wspierania młodzieży wybitnie uzdolnionej, która dla swego rozwoju potrzebuje wsparcia. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1.są uczniami szkoły średniej,
2.posiadają minimalną średnią ocen 4,6,
3.miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza
350,00 zł netto.
Wnioski o stypendium do Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego mogą składać: Kuratorium Oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady pracy, indywidualni sponsorzy, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitet rodzicielski, samorząd szkolny , uczeń. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Towarzystwa Samorządowego prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie stypendium, droga pocztową lub osobiście. Wnioski można również składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Władysławów  Formularz wniosku dostępny jest w biurze Towarzystwa Samorządowego przy ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin w godz. 8.00-15.00, tel. (63) 243 75 80, oraz na stronie internetowej Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego www.stypendia.konin.lm.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Władysławów www.wladyslawow.pl Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 15 lipca 2005r.  Osoby, które otrzymają stypendium zostaną poinformowane listownie oraz dodatkowo na stronie internetowej towarzystwa. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc począwszy od września 2005 roku.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2005-08-08 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-01-25 14:18:51
Ostatnia zmiana:2007-01-25 14:18:51
Ilość wyświetleń:2728

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij