Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2013/2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wladyslawow.bip.net.pl


Władysławów: Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 251468 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.Oświaty we Władysławowie , ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do Przedszkola Gminnego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Władysławowie i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe osób polegające na transporcie drogowym osób w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym - Dz. U z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami.Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługa przewozu osób wykonywana łącznie bez przerwy przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegająca na przewozie średnio co najmniej cztery razy w tygodniu dziennie średnio minimum 50 osób przy wykorzystaniu co najmniej dwóch pojazdów, z których każdy jest wyposażony w minimum 40 miejsc siedzących oraz wartości zamówienia (zadania) ogółem co najmniej 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.); Wartości podane w wartościach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu. - Przedstawi wykaz, z którego wynika, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 pojazdami dostosowanymi do przewozu osób, z których dwa są lub będą wyposażone w co najmniej 50 miejsc siedzących, a trzeci w minimum 40 miejsc siedzących, oraz co najmniej trzy autobusy mają być wyposażone w automatycznie zamykane lubo twierane drzwi. - Jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował to przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia pojazdów, którymi będzie dysponował.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia,nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia za spełnione gdy wykonawca wykaże, że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na co najmniej sumę ubezpieczenia 100.000,- (słownie: sto tysięcy zł) PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach (walucie) innych jak PLN będą przeliczone dla posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia,nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wladyslawow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów pokój 113, tel. 63-2788040.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy we Władysławowie - Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty we Władysławowie, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój nr 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 07.08.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                 p.o Dyrektora  G Z O E i A O

                                                                                         ( - ) Alicja Olek

 

 

Załączniki

zmiana treści - dowozy - 1 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz - dowozy 2012-2013_popr (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana treści SIWZ - dowozy (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał dow 3i 4 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2013-06-28 14:41:45
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2013-06-28 14:49:44
Ostatnia zmiana:2013-07-03 10:16:47
Ilość wyświetleń:935

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij