Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr 215/05

Rady Gminy Władysławów

z  dnia 29.11.2005 r.


 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Władysławów


 


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy Władysławów uchwala, co następuje:


 


Rozdział I


Postanowienia ogólne

                                 § 1


l. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem” obowiązuje na  terenie gminy Władysławów.


2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz  odbiorców usług, w tym:


a)      minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,


b)      szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,


c)      sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,


d)      warunki przyłączania do sieci,


e)      techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,


f)       sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,


g)      sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,


h)      standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,


i)        warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.


 


3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność


    przedsiębiorstwa  polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.


4. Przez   zbiorowe   odprowadzanie   ścieków   rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.


5.       Przez sieć wodociągową i kanalizacyjną należy rozumieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.


6.   Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z


      wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z


      zaworem za wodomierzem głównym.


7.   Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację


     kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną , za


    pierwszą studzienką ,licząc od strony budynku ,a w przypadku jej braku do granicy


    nieruchomości gruntowej.


8. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami).


9. Przez odbiorcę rozumie się odbiorcę usług o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy.


10. Przez przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.


 


§ 2


 


Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem, a odbiorcą.


 


Rozdział II
Minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 


§ 3


 


1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi na warunkach określonych w przepisach powszechnie   obowiązujących, w postanowieniach niniejszego regulaminu oraz w umowie z odbiorcą.


2. Usługi, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:


a)       dostarczanie wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,


b)      zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,


c)      utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw wody oraz  odprowadzania ścieków,


d)      prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług,


e)       ustalanie terminów przerywania dostarczania wody i rozpoczynania dostarczania wody po przerwie w dostarczaniu,


f)       przyłączanie nieruchomości do sieci na podstawie odrębnej umowy z odbiorcą.


 


                                                     Rozdział II

                                                 Zawieranie umów

§ 4


 


1.   Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci


2.   Wzór wniosku o zawarcie umowy ustala przedsiębiorstwo.


3.    Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (należy dołączyć kserokopię stosownych dokumentów). 


4.    Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi,  umowa zawierana jest z  właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.


5.    Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:


a)    instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,


b)    możliwy jest odczyt  wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,


c)    właściciel lub zarządca rozlicza zgodnie  z art. 26 ust 3 ustawy różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy  zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,


d)    właściciel lub zarządca na podstawie umowy o której mowa w § 2, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,


e)    właściciel lub zarządca  określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,


f)     uzgodniony został z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach,


g)    uzgodniony został z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.


6.    Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 5 ustawy , w przypadku gdy nie są  spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.


                                                                                § 5


1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.


2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ust. 1 ustawy .


3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.


4. Rozwiązanie lub  wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.


 


                                                                           § 6


 


1.   Umowa, o której mowa w § 2 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:


1)        stron umowy,


2)        ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,


3)   miejsca dostarczania wody lub odprowadzania ścieków,


4)   okresu obrachunkowego oraz sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,


5)   praw i obowiązków stron umowy, w tym skutków niedotrzymania terminu zapłaty,


6)   procedur  i  warunków  kontroli  urządzeń  wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych,


7)        okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.


2.         Integralną częścią umów z dostawcą ścieków wprowadzającym ścieki przemysłowe są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków i stężeń zanieczyszczeń jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych i kar za przekroczenia ww. warunków.


                                              Rozdział IV


              Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat


                                        ustalone w taryfach


                                                                                      § 7


 


Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


 § 8


 


1.   Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.


2         W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych  ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.


 


 


                                                                   § 9


 


W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.


 


      § 10


 


W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 6 miesięcy przed awarią lub w analogicznym okresie odczytowym roku poprzedniego.


 


     § 11


 


1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.


2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.


 


§ 12


 


W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki lub dostarczonego przez odbiorcę uzgodnionego wcześniej bilansu gospodarki wodno-ściekowej.


 §  13


 


Wniesienie przez  odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.  


                          


 §  14


 


 


Przy rozliczeniach z odbiorcami, przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Władysławów bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.


 


 


                                                                    § 15


Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni  przed wejściem jej  w życie.


 §16


   1. Taryfa obowiązuje przez l rok, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
  2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.                                                                     

 


      Rozdział  V


Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza


                                                           § 17


 


Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek  osoby ubiegającej się o przyłączenie, lub osoby bądź instytucji upoważnionej do występowania w jej imieniu. 


                                                                       § 18


1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia, powinien zawierać w szczególności:


  1)  oznaczenie wnioskodawcy,


  2)  określenie:


a) proponowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,


b) charakterystyki zużycia wody, w tym:


         maksymalne miesięczne zużycie wody,


         przeznaczenia wody,


c)  rodzaju i ilości a w przypadku przemysłowych odbiorców również jakości odprowadzanych ścieków,


d) minimalnego dobowego zapotrzebowania na wodę w przypadku wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody,


  3)  informacje dotyczące charakterystyki technicznej obiektu, do którego będzie dostarczana woda,  a w szczególności:


a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,


b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,


  4)  załączniki:


a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, albo oświadczenie o złożeniu takiego dokumentu przed podpisaniem umowy o przyłączenie,


b)  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie nieruchomości, której wniosek dotyczy, względem istniejącej sieci oraz nieruchomości sąsiednich; z zaznaczonym miejscem poboru wody.


2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przemysłowego odbiorcy, powinien zawierać  dodatkowo:


  1)  określenie:


a) minimalnego i maksymalnego, miesięcznego oraz rocznego zapotrzebowania na wodę,


b) wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i poboru wody,


  2)  opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji w okresie rozruchu tych urządzeń,


  3)  określenie możliwości korzystania z innych źródeł poboru wody w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu wody,


  4)  opis wymagań dotyczących odmiennych od standardów jakościowych parametrów wody lub warunków jej dostarczania, w tym:


a) niezawodności lub ciągłości usług,


b) dopuszczalnych odchyleń od standardów jakościowych wody.


 


3.         Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.


4.          Warunki przyłączenia określają:


1)  miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,


2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,


3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz w razie potrzeby miejsca zainstalowania  urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,


4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,


5) termin ważności warunków przyłączenia.


5.    Warunki przyłączenia, o których mowa w ust. 4, są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie i zachowują ważność przez  2 lata od dnia ich wydania.


6.  Umowa o przyłączenie, o której mowa ust. 5, powinna określać w szczególności:


1)        strony zawierające umowę,


2)        przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,


3)        termin realizacji przyłączenia,


4)        zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przyłączenia oraz tryb przyłączania do sieci,


5)        sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,


6)        terminy przeprowadzania prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza,


7)        miejsce rozgraniczenia posiadanych sieci między przedsiębiorstwem a przyłączanym odbiorcą,


8)        planowane ilości wody pobieranej lub odprowadzanych ścieków oraz przewidywany termin zawarcia umowy,


9)        warunki udostępniania, przez przyłączanego odbiorcę, nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,


10)     termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia,


11)     odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac,


12)     koszt usługi,


13)     warunki płatności.


7. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.


8. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych. 


9. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:


1) datę odbioru,


2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju:wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,


3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,


4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,


5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,


6) podpisy członków komisji.


10.  Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.


11.  Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu   7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą.


          § 19


 


Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.


 


            § 20


 


Gmina Władysławów może przyjmować na swój stan majątkowy przyłącza wodno-kanalizacyjne pod warunkiem, że stan techniczny przyłączy nie budzi zastrzeżeń oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstwa pozwoli powiększać  stan majątkowy. Dopuszcza się eksploatację przyłączy obcych – szczegóły należy określić w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.


 


 


Rozdział VI


Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


                                                                             § 21


Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych określają:


1)      miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,


2)      wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa,


3)      ładunek zanieczyszczeń przyjmowanych do oczyszczania ścieków,


4)      stopień obciążenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,


5)      stan techniczny urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,


6)      regulamin świadczenia usług,


7)      plany inwestycyjne.


                                                          § 22


Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawiadomić odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych świadczenia usług z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.


 


       Rozdział VII


Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków oraz standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków


 § 23


                                                                        


Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej.


                                                             § 24


 


W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z awarii sieci wodociągowej przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji.


                                                                     


                                                            § 25


 


O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.


 


                                                          § 26


 


Przedsiębiorstwo powinno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie powinno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.


                                                          § 27


 


Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji  taryfowych.


                                                       § 28


 


Przedsiębiorstwo obowiązane jest w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji poinformować odbiorcę o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku gdy zajdzie konieczność w celu rozpatrzenia reklamacji przeprowadzenia dodatkowych analiz laboratoryjnych czy też technicznych, termin ten ulega przedłużeniu o czas przeprowadzenia wspomnianych wyżej czynności. O fakcie tym odbiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem.                                                      


             § 29


 


1.       Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania.


2.       Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


3.       Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierza głównego na żądanie odbiorcy wody w uzasadnionych przypadkach, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza usługa odbywa się na koszt odbiorcy.               


§ 30


Przedsiębiorstwo, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, jest zobowiązane do:


1)      przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od odbiorców,


2)      rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji,


3)      uwzględniania propozycji odbiorcy dotyczącej rodzaju przyłącza i jego usytuowania, jeśli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,


4)      nieodpłatnego udzielania informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf,


5)      bezzwłocznego usuwania zakłóceń w dostarczaniu wody lub odprowadzaniu ścieków, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,


6)      odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.


 


§ 31


 


 W razie zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odbiorca może zażądać wykonania badania jej jakości w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami.W przypadku stwierdzenia, że jakość wody odpowiada obowiązującym normom, koszt badania ponosi odbiorca.


§ 32


 


 Jeżeli strony nie ustaliły w umowie standardów jakościowych wody lub ścieków, obowiązują standardy jakościowe określone w odrębnych przepisach.


 


§ 33


Po zakończeniu okresu dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, a także w przypadku wymiany przyrządu pomiarowego w trakcie ich dostarczania, przedsiębiorstwo jest obowiązane wydać odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące przyrząd pomiarowy i stan wskazań przyrządu.


§ 34


 


Odbiorca może uczestniczyć przy odczycie wskazań przyrządu pomiarowego przed jego demontażem.


§ 35


 1. Na żądanie odbiorcy przedsiębiorstwo jest obowiązane dokonać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.


2. Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.


3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu wodomierza.


4. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania protokołu badania laboratoryjnego odbiorca może zlecić wykonanie ekspertyzy badanego uprzednio wodomierza, a przedsiębiorstwo jest obowiązane umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy.


5. Koszty ekspertyzy, o której mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.


6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wodomierza, przedsiębiorstwo jest obowiązane do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, a także dokonania korekty należności za dostarczoną wodę.


                                                          


                                          Rozdział VIII


                            Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa


                            § 36


Do obowiązków przedsiębiorstwa należy:

1)  dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Władysławów oraz odprowadzanie  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Władysławów na podstawie umowy zawartej z odbiorcą w formie pisemnej, ustalonej według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2)  zapewnienie dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu mierzonym za zaworem za wodomierzem głównym i o odpowiedniej jakości określonej w odrębnych przepisach.
3)  zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego będącego własnością przedsiębiorstwa, do zaworu za wodomierzem głównym oraz dokonywania na własny koszt niezbędnych napraw, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.
4)  zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego będącego własnością przedsiębiorstwa, oraz dokonywania na własny koszt niezbędnych napraw, za wyjątkiem usuwania awarii spowodowanych przez odbiorcę.
5)  instalowanie, wymiana, naprawa, konserwacja, legalizacja oraz dokonywanie odczytów wodomierzy głównych.
6)  dokonywanie, na wniosek odbiorcy sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez  odbiorcę niesprawności wodomierza głównego, pokrywa on koszty sprawdzenia.
7)  wydawanie warunków przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej własnością przedsiębiorstwa oraz uzgadnianie przedłożonej przez inwestora dokumentacji technicznej.    


8)  w przypadku odcięcia dostaw wody, udostępnienie zastępczego punkt poboru wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi i poinformowanie o możliwościach korzystania z tego punktu.


                                                              § 37                                           Przedsiębiorstwo ma prawo:


1)  kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
2)  wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa  w art. 6 ust 2 i 4-7 ustawy, w celu:                                                                                                                            


a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,                                                             


b) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo,                            


 c) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,                                                             


d) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych   zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,                                                                                    


e) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w § 2 tak stanowi.
3)  odciąć dostawę wody i/lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne oraz odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty,
c) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
d) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.
4) powiadomić organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego o sprawach będących wykroczeniami w rozumieniu ustawy.


      § 38


 


Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust 2 i 4-7 ustawy w celu opisanym w § 37 pkt 2) mają osoby reprezentujące przedsiębiorstwo po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.


                                                                   § 39


 


Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.


                                                                    § 40


 


Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.


                                                                     § 41


 


Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.


 


 


                                                                           § 42


               


 


Przedsiębiorstwo ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody w przypadku:


a) braku wody na ujęciu,


b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,


c) przerwy w dostawie energii elektrycznej,


d) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych.


                                                                


         § 43


 


 


Przedsiębiorstwo ma prawo obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanych przez siebie kontroli i analiz, jeżeli  zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urządzeń podczyszczających, a także gdy ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej przekraczają warunki dopuszczalne.


 


 


         


                                    Rozdział X                     


                                    


                 Prawa i obowiązki odbiorców usług


                                                                 


                                                                       § 44 
Odbiorca ma prawo:
1) domagać się dostawy wody o odpowiedniej jakości i o odpowiednim ciśnieniu.
2) zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości wystawionych faktur.
3) żądać od przedsiębiorstwa, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia wizji w terenie lub w przypadku błędnych wskazań wodomierza - sprawdzenia prawidłowości jego działania.
4) żądać przyznania odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
5) uzyskać wskazanie zastępczych źródeł zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.


§ 45 
Odbiorca ma obowiązek zapewnić:
1) wykonywanie, na swój koszt, wszelkich napraw instalacji wodociągowej znajdujących się za zaworem za wodomierzem głównym oraz wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.
2) użytkowanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
3) prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczeń, w których umieszczony jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe oraz dostęp pracownikom przedsiębiorstwa do wodomierza w celu dokonywania jego odczytu, niezbędnych napraw lub wymiany, dostęp do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej oraz czynności awaryjno-eksploatacyjnych.
4) powiadamianie przedsiębiorstwa o posiadanych własnych ujęciach wody lub zakupie wody u innych dostawców w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności za odbiór ścieków.
5) likwidację na swój koszt instalacji zbiornika bezodpływowego z chwilą podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnej.
 


§ 46


Odbiorcy zabrania się w szczególności:
1) używania wody dostarczanej z sieci wodociągowej bez  uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem.
2) poboru wody przed wodomierzem głównym.
3) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem w sytuacjach awaryjnych.
4) zmiany lokalizacji wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon - bez wcześniejszego uzgodnienia ww. działań z dostawcą wody.


                                                                        


                                                                    § 47


 


Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.


 


                                                                    § 48


 1. Odbiorca  zobowiązany  jest   do   natychmiastowego pisemnego  powiadamiania  o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.


2. Odbiorca winien powiadomić przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.


                                                                            § 49


      


Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.


                                                                                


      § 50


 


 Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.


 


                                                                   § 51


 


Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.


       § 52


 


Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.


                                                                


 


 


                                                                  § 53


 


Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:


1)    użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,


2)    użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,


3)    wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach  określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


                                                             


 


                            Rozdział X


        Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


 


§ 54


 


Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są:


1) Państwowa Straż Pożarna,


2) Ochotnicza Straż Pożarna,


3) inne podmioty prowadzące akcję gaśniczą.


 


 


§ 55


 


Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa dokonywany jest z  hydrantów przeciwpożarowych.


 


 


                                                        Rozdział XI


                                               Postanowienia końcowe


           § 56


 


W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.


 


 


   § 57


Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług przedsiębiorstwo przygotuje i dostarczy odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków.


 


                                                             § 58


  


Przedsiębiorstwo  zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu odbiorcom jej usług – na żądanie.


§ 59


 


Do zmian regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.


                                                                 § 60


 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.


 


 § 61


 


Traci moc Uchwała Nr 23/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 lutego 2003 r.     w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Władysławów.


 § 62


 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 


 


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy


 


                                                                         Czesław Stasikowski

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-02-21 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-01-25 14:18:51
Ostatnia zmiana:2007-01-25 14:18:51
Ilość wyświetleń:1168
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij