Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała Nr 226/06


Rady  Gminy Władysławów


z dnia 01.02.2006 r.


 


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Władysławów


 


      Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236,   poz. 2008), a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  Rada  Gminy Władysławów  u c h w a l a  co następuje :


 


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WŁADYSŁAWÓW


 


zwanym w dalszej treści uchwały „Regulaminem.


 


Rozdział I


 


Postanowienia  ogólne


 


§1


1.      Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławów dotyczące:


a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,


b) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,


c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,


d) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,


e) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,


f) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,


g) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,


h) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.


§2


1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :


a)    ustawie  - należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008),


    b) właścicielach nieruchomości – należy rozumieć przez to także :


     - współwłaścicieli,


     - użytkowników wieczystych,


     - dzierżawców,


     - jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,


     - inne podmioty władające nieruchomościami,


 c)  przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmioty, które legitymują się ważnym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanym na podstawie postanowień ustawy,


d)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające   w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,


e)    odpadach bioodegradowalnychrozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (tj. odpady: zielone, z opakowań papierowych, domowe organiczne i papier nieopakowaniowy),


f)    odpadach zmieszanych – rozumie się odpady komunalne nie gromadzone selektywnie,


g)   odpadach wielkogabarytowych – rozumie się odpady komunalne, które wskutek swoich rozmiarów lub wagi nie mogą być gromadzone w pojemnikach,


h)   odpadach niebezpiecznych – rozumie się odpady, których definicje określa art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami),


i)    zbieraniu   odpadów – rozumie się przez to czynność segregowania     i umieszczania odpadów w pojemnikach na ten cel wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości,


j)     odbieraniu odpadówrozumie się czynność odbierania zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości, wykonywaną przez prowadzącego działalność na podstawie odrębnej decyzji Wójta Gminy Władysławów            w zakresie odbierania odpadów komunalnych,


k)   stacjach zlewnychrozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych,


l)    zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.


2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,       w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki obciążają podmioty sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli nie został wybrany zarząd.


3. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług odbierania odpadów   komunalnych i opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Zarządzenie Wójta Gminy Władysławów określające warunki i wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie lub wykonujący wymienione usługi.


 


 


Rozdział II


Zasady zbierania odpadów i spełnienia wymogów sanitarnych


 


1.      Na terenie gminy Władysławów wprowadza się powszechny obowiązek selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów.


2.      Do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powinny być używane pojemniki bądź worki wykonane z tworzyw sztucznych w kolorach (lub oznakowaniach kolorami):


     - niebieski na papier,


- biały na szkło bezbarwne,


- zielony na szkło kolorowe,


- żółty na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.  


3. Do selektywnego zbierania pozostałych rodzajów odpadów w tym odpadów biodegradowalnych  i niebezpiecznych (baterie, akumulatory, lekarstwa, świetlówki) powinny być używane specjalnie do tego celu przeznaczone pojemniki lub worki wykonane z tworzyw sztucznych o kolorach innych od zastrzeżonego dla odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie.


4.    Na odpady komunalne zmieszane dopuszcza się pojemniki o pojemnościach: 120 l, 240 l, 1100 l oraz także o innych pojemnościach pośrednich pomiędzy 120 l – 1100 l. Warunkowo można stosować do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych worki wykonane z tworzyw sztucznych.


5.    Dopuszcza się stosowania kontenerów o pojemności 5 – 7 m3 do gromadzenia odpadów zmieszanych tylko w sytuacji gdy stosowanie pojemników o pojemnościach wymienionych w pkt. 4 nie jest możliwe.


6.    Odpady komunalne zmieszane (nie zbierane w sposób selektywny) powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności jak w pkt. 4.


7. Ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby mieszkańców danej nieruchomości, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu, przy czym minimalna pojemność pojemnika nie może być mniejsza niż 120 l.


8.    Kolor pojemników lub kontenerów o których mowa w pkt. 4 i 5 powinien być inny od zastrzeżonego do odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie.


9.    Zakazuje się umieszczania gruzu budowlanego i innych odpadów powstających podczas prowadzenia prac remontowych w pojemnikach na odpady komunalne. Winny być one zbierane do oddzielnych pojemników zabezpieczających przed pyleniem, podstawianych przez przedsiębiorcę upoważnionego do gospodarowania tymi rodzajami odpadów.


10.     Do gromadzenia odpadów pochodzących z remontów dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemnościach powyżej 2 m3.


11.     Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady niebezpieczne należy przekazywać przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.


12.     Na ciągach pieszych położonych wzdłuż dróg publicznych powinny być rozmieszczone urządzenia do zbierania odpadów (kosze uliczne)                          w zależności od natężenia ruchu pieszego i rozmieszczenia punktów handlowych lub gastronomicznych. Pojemność jednostkowa rozmieszczanych koszy ulicznych nie powinna być mniejsza niż 0,03 m3.


13.     Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, na podstawie odrębnych przepisów, ciąży również na przedsiębiorcach.


14.     Szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne oraz papier i tektura mogą być zbierane także w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, usytuowanych                       w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Władysławów.


15.     Na terenie gminy ustala się minimalny okres opróżniania pojemników                   i kontenerów z odpadami  oraz zbiorników na nieczystości ciekłe:


a)    dla odpadów komunalnych  zmieszanych – przynajmniej jeden raz                     w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników lub kontenerów oraz powstawania w nich procesów gnilnych,


b)   dla odpadów selektywnie gromadzonych – wg harmonogramu ustalonego           z przedsiębiorcą, z którym zawarta została umowa na odbieranie odpadów komunalnych oraz doraźnych zgłoszeń właścicieli nieruchomości czy też organizatorów imprez,


c)        dla odpadów wielkogabarytowych – na podstawie harmonogramu ustalonego      z przedsiębiorcą, z którym zawarta została umowa na odbieranie odpadów komunalnych,


d)       dla  odpadów biodegradowalnych – wg harmonogramu ustalonego    z przedsiębiorcą, z którym zawarta została umowa na odbieranie odpadów komunalnych,


e)        dla odpadów niebezpiecznych – w miarę zapełniania się wyznaczonych do odpadów niebezpiecznych pojemników lub worków,


f)         dla nieczystości ciekłych – w miarę potrzeb niedopuszczając do  przepełnienia zbiorników bezodpływowych i przedostania się nieczystości do ziemi i wód gruntowych.


16.     Właściciele sklepów spożywczych, punktów gastronomicznych, kiosków obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych przed użytkowanymi lokalami        i zapewnić ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu.


17.     Średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przyjmuje się na poziomie ustalonym w Planie gospodarki odpadami dla gminy Władysławów  dla roku 2002 - tj.: 223,59 kg/M/rok.


18.     Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów ustala się na poziomie:


a)    w 2006 r. – 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,


b)   w 2010 r.– 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,


c)    w 2014 r. – 53% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., przyjętej na podstawie PGO Gminy Władysławów na poziomie 406,00 Mg.


19.  Właściciele nieruchomości mogą kompostować część organiczną odpadów komunalnych. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości. Kompostownik winien być oddalony od granicy sąsiedniej nieruchomości o co najmniej 2 m.


 


Rozdział III


 


Obowiązki  właścicieli  nieruchomości.


 


§1


 


1.    Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:


a)    wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów          i utrzymania ich w należytym stanie technicznym, porządkowym                        i sanitarnym,


b)   wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników służących do zbierania odpadów zależną od ilości osób korzystających z tych urządzeń,


c)    zbieranie odpadów komunalnych lub gromadzenie nieczystości ciekłych powinno się odbywać wg zasad określonych w rozdziale II Regulaminu,


d)   pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,


e)    przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w ciągu jednego roku od jej wykonania,


f)     oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy.


2.      W warunkach gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach.


3.      Zbiornik nieczystości ciekłych powinien być usytuowany w takim miejscu, aby zapewnić swobodny dostęp pracownikom firmy odbierającej ścieki.


4.       Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepisami  odrębnymi i Regulaminem.


5.      Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający  ich odebrania.


6.      Właściciele nieruchomości u których powstają odpady biodegradowalne zobowiązani są do selektywnego ich gromadzenia. W przypadku samodzielnego poddawania odpadów biodegradowalnych odzyskowi przez kompostowanie,     a następnie wykorzystania dla własnych celów kompostu właściciel nieruchomości będzie zwolniony z obowiązku selektywnego gromadzenia bioodpadów.


7.      Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzielona część drogi publicznej położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


8.      Oznaczenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic z numerem porządkowym nieruchomości.


9.      Usuwania z budynków, ogrodzeń i innych obiektów: ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, rysunków, itp. umieszczonych bez zachowania właściwego trybu przewidzianego przepisami prawa.


10.   Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy  drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:


a)   zbieranie i pozbywanie się odpadów gromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,


b)   pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,


c)    uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń             z przystanków publicznej komunikacji zbiorowej należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących teren przeznaczony dla publicznej komunikacji zbiorowej.


11.   Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia niezbędnych urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po jej zakończeniu do ich usunięcia zgodnie                          z obowiązującymi przepisami prawa.


12.   Właściciele nieruchomości  zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy oraz dowodów płacenia korzystania z usług firmy posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz przechowywania tych dokumentów przez okres co najmniej dwóch lat.


13.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazania dokumentów wymienionych w §1 pkt 12, w przypadku kontroli wykonywania usług odbierania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Władysławów.


14.   W przypadku nie zawarcia przez właściciela nieruchomości umowy na odbieranie odpadów komunalnych, lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wójt Gminy Władysławów wydaje z urzędu decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której ustala :


a)    sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania,


b)   obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, łącznie z terminami uiszczania opłat,


c)    wysokość opłat z zastosowaniem stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy jako górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.


15.   Decyzja, o której mowa w § 1 pkt 14, jest wydawana na okres 1 roku. Przedłużenie decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres następuje wówczas, jeżeli właściciel nieruchomości nadal nie przedstawi umowy na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji.


16.   Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod warunkiem, że powstałe podczas naprawy odpady będą zbierane w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach i niniejszego regulaminu.


17.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać na terenie nieruchomości pod warunkiem, że dana nieruchomość nie leży w wyznaczonej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody lub nad brzegiem wód powierzchniowych. Powstające w wyniku mycia pojazdu ścieki nie mogą powodować pogorszenia stanu wód i ziemi.


18.   Wykonanie obowiązków, o których mowa w §1 pkt 1 rozdz. III Regulaminu na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.


 


§ 2


1. Na terenie gminy mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:


a)   umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, ogłoszeń itp.,


b)   zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,


c)   wywożenia odpadów na składowisko bezpośrednio przez właściciela nieruchomości,


d)   samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych,


e)   wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczone miejsca do ich gromadzenia,


f)    spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości,


g)   spalania w pojemnikach i kontenerach na odpady jakichkolwiek odpadów,


h)   zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących              z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych        i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,


i)     wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci            i uprawniania sportu.


     


 


Rozdział  IV


    Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


 


1.      Właściciel psów zobowiązani są  do ich wyprowadzania na smyczy, a osobniki agresywne lub zaliczane do ras agresywnych na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wyprowadzania  psów  bez uwięzi. Zwalnianie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi, poza zabudową mieszkaniową a opiekun psa powinien mieć możliwość kontroli nad jego zachowaniem.


2.      Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych (w szczególności psów i kotów) na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i obiektów użyteczności publicznej.


3.      Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są osobiście do natychmiastowego sprzątania odchodów z terenów użyteczności publicznej.


4.      Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami, przestrzegania przepisów sanitarnych i epizootycznych, a w szczególności terminów szczepień.


5.      Właściciele zwierząt domowych odpowiedzialni są za szkody spowodowane przez ich zwierzęta.


6.      Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy i spokoju przez psy (np. uporczywe szczekanie), szczególnie w godzinach nocnych. Odpowiedzialność ponosi właściciel psa.


7.      Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą umieszczane           w schronisku dla zwierząt przez jednostkę prowadzącą schronisko.


8.      Właściciel zwierzęcia domowego które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości przy pomocy przedsiębiorcy zajmującego się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.


 


Rozdział  V


Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich


 


1.      Zabrania się utrzymywania  zwierząt gospodarskich na terenach gminy Władysławów wyłączonych z produkcji rolniczej, z uwzględnieniem zapisu   w pkt. 2.


2.      Dopuszcza się na terenach gminy Władysławów w zabudowie jednorodzinnej możliwość trzymania drobiu, królików oraz gołębi jeżeli nie stwarza to uciążliwości dla najbliższych sąsiadów i istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem z zachowaniem przepisów sanitarnych   i epizootycznych.


3.      Na nieruchomościach można utrzymywać pszczoły pod warunkiem, że ule ustawione będą co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Przy czym ule ustawione w odległości od 3 m do 10 m od granicy nieruchomości powinny być oddzielone od niej stałą przeszkodą np.: parkanem, murem lub ekranem z zieleni o wysokości co najmniej 3 m.


4.      Wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich (krowy, konie) prowadzonych po drogach publicznych przez ich właścicieli        w trakcie ich prowadzenia.


5.      Właściciel zwierzęcia gospodarskiego które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości zlecając wykonanie usługi przedsiębiorcy zajmującemu się zbieraniem                               i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.


 


Rozdział  VI


Postanowienia  końcowe


 


Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania


   1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.
  2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.
  3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 


Rozdział  VII


Postanowienia  końcowe


 


§ 1


1.      Właściciel nieruchomości umożliwi wstęp na teren nieruchomości upoważnionym przez Wójta Gminy Władysławów pracownikom Urzędu Gminy Władysławów, w celu dokonania kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.


2.      Na żądanie upoważnionych przez Wójta Gminy Władysławów, pracowników Urzędu Gminy Władysławów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy z upoważnionym podmiotem gospodarczym zajmującym się odbieraniem odpadów lub wywozem nieczystości ciekłych oraz do okazania aktualnego dowodu opłat.


3.      Na żądanie upoważnionych przez Wójta Gminy Władysławów, pracowników Urzędu Gminy Władysławów, właściciel psa ma obowiązek okazania dowodu szczepienia przeciw wściekliźnie.


4.      Właściwi pracownicy Urzędu Gminy Władysławów, mają obowiązek udzielania zainteresowanym mieszkańcom lub przedsiębiorcom, żądanych informacji            z zakresu postępowania z odpadami i nieczystościami ciekłymi.


5.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.


 


§ 2


Uchwała zostanie ogłoszona wszystkim mieszkańcom gminy Władysławów poprzez opublikowanie jej w gminnym informatorze oraz na stronie internetowej gminy Władysławów www.wladyslawow.pl.


 


§ 3


Traci moc Uchwała Nr 135/97 Rady Gminy Władysławów z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych  zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Władysławów zmieniona Uchwałą Nr 50/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 9 lipca 2003 r.


 


 


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.


 


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 


 


                                Przewodniczący Rady Gminy


 


                                       Czesław Stasikowski

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-03-17 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-01-25 14:22:51
Ostatnia zmiana:2007-01-25 14:22:51
Ilość wyświetleń:1187
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij