Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia pn.: Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną".

Urząd Gminy Władysławów: Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających kominikację elektroniczną.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562501-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych systemów informatycznych zintegrowanych z działającymi w Urzędzie Gminy we Władysławowie systemami dziedzinowymi firmy RADIX oraz profilem zaufanym e- PUAP. 1) Utworzenie (opracowanie i wdrożenie) systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, pełniącego rolę Portalu Komunikacji On-line (zakup Licencji wraz z wdrożeniem)obejmującego m.in.: a) Utworzenie zintegrowanego systemu e- Usług sprawdzania oraz płatności elektronicznych (zakup licencji wraz z wdrożeniem): - e-Usługa sprawdzenia i opłaty podatku od gruntu, - e-Usługa sprawdzenia i opłaty podatku od nieruchomości, - e-Usługa sprawdzenia i opłaty podatku rolnego, - e-Usługa sprawdzenia i opłaty podatku od środków transporty, - e-Usługa sprawdzenia i opłaty za gospodarowanie śmieciami, - e-Usługa sprawdzenia i opłaty za wodę i odprowadzane ścieki. b) Wdrożenie systemu integracyjnego umożliwiającego używanie profilu zaufanego do logowania w systemie Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta. Wdrożenie funkcji profilu zaufanego. c) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja programów dziedzinowych firmy RADIX umożliwiających udostępnianie danych z systemów dziedzinowych niezbędnych do uruchomienia e- usług w Elektronicznym Biurze obsługi Interesanta. 3) Utworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowanego z systemami dziedzinowymi firmy RADIX (zakup licencji wraz z wdrożeniem), obejmuje m.in.: a) Zakup oprogramowania i licencji do serwera dedykowanego do obsługi systemu i integrację z funkcjonującą bazą dziedzinową oraz EBOI. Zamówienie obejmuje: minimum 30 licencji dostępowych, silnik baz danych oraz konfigurację. b) Stworzenie usługi integrującej Systemy dziedzinowe. 4) Opracowanie instrukcji dla użytkowników korzystających z e-Usług. 5) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu wydawania zezwoleń. 6) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu ewidencji budynków i naliczanie czynszów. 7) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu ewidencji gruntów. 8) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. 9) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu informacji o mieszkańcach, właścicielach i użytkownikach. 10) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu ewidencji mienia komunalnego. 11) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu obsługi rejestrów i umów. 11) Zakup licencji oraz wdrożenie i integracja z programami dziedzinowymi systemu nadawania uprawnień. 12) Szkolenie z zakresu obsługi wdrożonych systemów. 13) Zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do wdrożenia elektronicznych systemów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 48800000-6, 72263000-6, 72265000-0, 79632000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: „Opracowanie i wdrożenie elektronicznych systemów informatycznych zintegrowanych z działającymi w Urzędzie Gminy we Władysławowie systemami dziedzinowymi firmy RADIX oraz profilem zaufanym e- PUAP, umożliwiających uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta i e- usług”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 67893.72
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Komputerowe INFOJAR II Jarosław Kapała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 1
Kod pocztowy: 63-300
Miejscowość: Pleszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67893.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57893.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 308880.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego oraz serwera

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33018.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Komputerowe INFOJAR II Jarosław Kapała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowalew ul. Bolesława Chrobrego 1
Kod pocztowy: 63-300
Miejscowość: Pleszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33018.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33018.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33018.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  11  na podstawie art. 8  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie pow. progu 30 tys. euro.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2018-07-31 11:38:39
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2018-07-31 11:39:24
Ostatnia zmiana:2018-07-31 11:39:36
Ilość wyświetleń:57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij