Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Ogłoszenie nr 500292443-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Urząd Gminy Władysławów: Udzielenie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 645693-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.721.30.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. 2. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz na umowie kredytowej. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777k.p.c Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia stanowią integralną część umowy. 3. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego po podpisaniu umowy i może być uruchamiany w transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego do dnia 31.12.2018 r. Ostateczny termin spłaty kredytu 30.06.2024. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 5. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. 6.Pierwsza spłata raty kapitałowej kredytu nastąpi po okresie karencji począwszy od 31.03.2019 roku. Raty spłaty kapitału będą zgodne z załączonym do formularza ofertowego planem spłaty kredytu. Raty będą płacone wraz z naliczonymi odsetkami. 7.Odsetki będą naliczone, od dnia uruchomienia kredytu i od kwoty uruchomionego kredytu, na podstawie wskaźnika WIBOR 3M. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 3M wg notowania na pierwszy dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Jeżeli pierwszy dzień powyższego miesiąca jest dniem bez notowania kursu wskaźnika to pod uwagę bierze się wskaźnik WIBOR 3M z dnia poprzedniego, w którym było notowanie danej stawki. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych. 8.Bank powiadomi Zamawiającego, faksem bądź pocztą elektroniczną o wysokości naliczonych odsetek nie później niż na 7 dni roboczych przed datą płatności. 9.Oprocentowanie będzie liczone poprzez zsumowanie wartości wskaźnika WIBOR 3M i wartości podanej przez bank w ofercie przetargowej. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości aktualnego zadłużenia (malejące raty oprocentowania). Odsetki będą doliczane do spłacanych rat kredytowych. 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 11.Prowizja za udzielenie kredytu ma wynosić 0 % wysokości kredytu. 12. Uruchomienie kredytu do dyspozycji nastąpi w formie przelewu na koto bankowe kredytobiorcy nr 30 8530 0000 1000 0033 2000 0010. 13. Do celów rozliczeniowych przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz 365 dni w roku lub 366 w roku w którym luty liczy 29 dni. 14. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów związanych z obsługą kredytu oraz z wydawaniem opinii i zaświadczeń wystawianych na wniosek kredytobiorcy. 15. W okresie kredytowania dopuszcza się jednorazową możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych na okres 12 miesięcy. Informacje dodatkowe: 1.Gmina nie posiada oddzielnej uchwały o zaciągnięciu kredytu. Zapis taki znajduje się w Uchwale Nr 273/18 Rady Gminy Władysławów z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. W uchwale tej Rada Gminy Władysławów upoważniła Wójta do zaciągnięcia w/w kredytu. Uchwała znajduje się na stronie BIP w zakładce Prawo lokalne/uchwały. 2. Należności wymagalne są ujęte w sprawozdaniu Rb-N, zobowiązania ( kwota zadłużenia) w sprawozdaniu Rb-Z. Sprawozdania te dołączono do SIWZ. 3. Aktualne uchwały ( budżetowa, WPF ) znajdują się na stronie BIP w zakładce Prawo lokalne/uchwały. 4. Na naszych rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne i w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec gminy za pośrednictwem komornika sądowego takie postępowania. 5. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach. 6.Gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US 7. Do umowy nie będą mogły mieć zastosowania regulaminy lub instrukcje obowiązujące w banku. 8. Zadłużenie gminy na dzień 30.10.2018 r. wynosi 2.490.000 zł i są to kredyty. 9. Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu oraz Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. Z o.o. w Koninie. 10. Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017 rok znajduje się na stronie www.wladyslawow. bip.net.pl w zakładce: prawo lokalne/budżet gminy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 178918.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Koninie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3-go Maja
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Turecka 10
Kod pocztowy: 62-709
Miejscowość: Malanów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 178918.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178918.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178918.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Aldona Walczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Walczak
Data wprowadzenia:2018-12-06 12:50:47
Opublikował:Aldona Walczak
Data publikacji:2018-12-06 12:51:13
Ostatnia zmiana:2018-12-06 12:51:30
Ilość wyświetleń:253

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij