Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 2 na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Władysławów

Ogłoszenie nr 510238359-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.

Urząd Gminy Władysławów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Władysławów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607334-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000000, ul. Rynek  43, 62-710  Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Władysławów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPGP.271.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Władysławów w sezonie zimowym 2019/2020 polegającej na: - skutecznym usuwaniu śliskości zimowej (oblodzeń) przez posypywanie mieszanką piasku z solą (materiał Wykonawcy) zgodnie z wykazem miejsc do posypania, - skutecznym odśnieżaniu dróg gminnych na całej szerokości i długości jezdni dróg łącznie z zatokami parkingowymi i zatokami autobusowymi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych prowadzone będzie zgodnie z: - załączonym wykazem dróg do odśnieżania, - załączonym wykazem dróg do usuwania śliskości zimowej, - standardami zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: Zadanie Nr 1 – sołectwa: Wyszyna, Jabłonna , Beznazwa, Tarnowski Młyn Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (25,29 km) i usuwanie śliskości zimowej (13,76 km). Zadanie nr 2 –sołectwa Skarbki, Milinów, Stefania, Leonia, Olesin, Natalia, Kamionka , Kuny Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (22,94 km) i usuwanie śliskości zimowej (16,27 km). Zadanie Nr 3 – sołectwa Władysławów, Chylin, Głogowa Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (9,46 km) i usuwanie śliskości zimowej (7,68 km). Zadanie Nr 4 – sołectwa: Russocice, Mariantów, Polichno, Międzylesie Zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie (12,31 km) i usuwanie śliskości zimowej (9,98 km). Likwidacja śliskości zimowej (oblodzeń) na drogach winna następować przez uszorstnienie ich nawierzchni mieszaniną piasku z solą (chlorkiem sodu) o składzie wagowym 80% piasku i 20% soli. W uzasadnionych przypadkach na polecenie osób wyznaczonych ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcą należy zastosować mieszaninę o wyższym składzie procentowym. Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami SIWZ odpowiada wykonawca. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez wykonawcę wyłącznie pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Władysławów Zadanie nr 2 –sołectwa Skarbki, Milinów, Stefania, Leonia, Olesin, Natalia, Kamionka , Kuny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 31908.60
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Leśnych „DARLAS” Dariusz Jasnowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Milinów 23
Kod pocztowy: 62-710
Miejscowość: Władysławów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31908.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31908.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31908.60
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  11  na podstawie art. 8  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Aldona Walczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Walczak
Data wprowadzenia:2019-11-06 12:31:06
Opublikował:Aldona Walczak
Data publikacji:2019-11-06 12:32:08
Ostatnia zmiana:2019-11-06 12:32:19
Ilość wyświetleń:27

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij