Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku

Władysławów, dn. 14.01.2020

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

w ramach rozeznania rynku

1. Zamawiający  Gmina Władysławów z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów, zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej   realizacji zadania inwestycji drogowej  przebudowy drogi gminnej publicznej nr 670539P  Chylin – Piła - Wyszyna w ramach zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin "

2.      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz  z decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin oraz uzyskanie pozwolenia  na  budowę .                 

3.         Dla terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – UCHWAŁA Nr162/13Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r.     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I. Projektowana droga oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem K11KDD oraz symbolem N11KDD.

 4. Dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

·         opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (mapa do celów projektowych / kopia mapy zasadniczej we własnym zakresie projektanta) – 5egz, oraz na dowolnym nośniku danych,

·         sporządzenie przedmiarów robót,

·         sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

·         sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

·         sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

·         projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (3 egzemplarze)

·         uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień,

·         nadzór autorski – dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia objętego zamówieniem w terminie wykonania inwestycji, w tym np. uzupełnienia i zmiany nieistotne w opracowanych projektach technicznych i inne.

5. Dokumentację należy opracować w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                                     w szczególności z :

·         ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

·         ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

·         rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.) wraz z załącznikami.

·         rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129 ze zm.)

·         rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004 nr130 poz. 1389)

6.   Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

1)      budowę drogi (długość projektowanej drogi ok. 600 mb, szer jezdni 5m- zgodnie  z załącznikiem)

2)      budowę zjazdów na działki przyległe do drogi zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze,

3)      rozbudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących                      z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

4)      rozwiązać kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi - do uzgodnienia,

5)      pobocza: 0,75m -1,00 m

6)      przepusty: oszacować osobiście po wizji w terenie,

Lokalizacja projektowanej drogi:

Tarnowski Młyn nr ewidencyjny  38, 204, 296 obręb Tarnowski Młyn; Chylin 81/1 obręb  Chylin

 

7.     Warunki udziału:

1.  Termin realizacji zamówienia  22 czerwiec 2020r.

2. Miejsce i termin złożenia oferty na adres Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,                                                    62-710 Władysławów, pok. 104 do dnia 24.01.2020r. do godziny 09:00

3.  Termin otwarcia ofert 24.01.2020r do godziny 09:30                                                            

4.  Warunki płatności przelew 21 dni

5.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marceli Warmiński tel. 63 280 46 49

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów.

 

Na kopercie proszę wpisać

Oferta pn." Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin " – nie otwierać do 24.01.2020r.  do godziny 09:30”

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego).

10.Treść oferty:

10.1 nazwa wykonawcy

10.2  adres wykonawcy

10.3  nr telefonu

10.4  adres e-mail

10.5  NIP

10.6  Regon

10.7  nr rachunku bankowego

10.8  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dot. zadania "Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn - Chylin"  

netto: …................................................

VAT: …...............................................

brutto: …..............................................

(słownie: ..........................................................................................................)

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

10.8. Termin realizacji zamówienia

10.9.Okres gwarancji

10.10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia w okresie objętym umową

10.11  Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym

 

dnia...........................                                  

 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 pieczątka wykonawcy          

 

 

Załączniki

mapka planowanej drogi-1 (677.9kB) Zapisz dokument  
Zapytanie cenowe (214.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2020-01-14 12:54:24
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2020-01-14 12:58:06
Ostatnia zmiana:2020-01-14 12:58:25
Ilość wyświetleń:86
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij