Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

KOMUNIKAT RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW - ławnicy


Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja ławników wybranych przez Radę Gminy Władysławów na lata 2004-2007.
Liczbę ławników na nową kadencję, których wyboru dokona Rada do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - podał Prezes Sądu Okręgowego do wiadomości Radzie w dniu 16.05.2007r, Zgłoszono zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Władysławów, na kadencję 2008-2011:
do Sądu Okręgowego w Koninie ogółem 1 osoba,
do Sądu Rejonowego w Turku ogółem 2 osoby, w tym 1 osoba do Sądu Pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
ł)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)   duchowni,
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,
9}   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie:
-   prezesi sądów,
-   stowarzyszenia,
-   organizacje związkowe,
-  organizacje pracodawców,
-   inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyuczeniem partii politycznych,
-   oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji tj. do dnia 30 czerwca 2007 roku.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe  o r a z    organizacje pracodawców.


Minister Sprawiedliwości określił w wydanym rozporządzeniu z dnia 15 marca 2006 roku, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.
Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA.

Do KARTY ZGŁOSZENIA, złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli, jest pierwsza osoba wymieniona na liście, załączonej do KARTY ZGŁOSZENIA.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa, się   do   Rady, na obszarze   której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wzór KARTY   ZGŁOSZENIA udostępnia się nieodpłatnie w Biurze  Rady, a także za pośrednictwem internetu, na stronach oznaczonych: www.ms.gov.pl     l u b   www.wladyslawow.pl.

Do KARTY   ZGŁOSZENIA   kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4} zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty,za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za  poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego   ponosi   kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników, które nie spełnia wymogów określonych:

- w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dział IV, Rozdział 7,
Ławnicy (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, póz. 1070 ze zm.),

- w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2006r. Nr 50, póz. 370),

- lub które wpłynęły do Rady po upływie terminu określonego w art. [62 § l ustawy (termin upływa
30 czerwca 2007 roku),

pozostawia się bez biegu

Załączniki

komunikat - ławnicy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozp_lawnicy_kand (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta_lawnika (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2007-06-11 08:39:11
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-06-11 08:40:34
Ostatnia zmiana:2007-06-11 08:40:34
Ilość wyświetleń:1261

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij