Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów

 

                                                        Władysławów, dnia 3 sierpnia 2007r.


ROŚ 7624 - 5/07                                       OBWIESZCZENIE
                                  
WÓJTA GMINY WŁADYSŁAWÓW 
                         
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
                                                        
zgody na realizacje przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, POZ. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamia się:

że w dniu 3 sierpnia 2007 r. Wójt Gminy Władysławów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Russocice, gmina Władysławów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9.


Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zawiadamiamy, że decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej:www.bip.wladyslawow.pl .

Równocześnie informujemy, że uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój 111 w godzinach 800-1500 w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji (art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).
                                                                                             Magdalena Kujawa
                                                                      Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska


 

Władysławów, dnia 3 sierpnia 2007 r.


ROŚ 7624-5/07DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 2, art. 46a ust. 1, 4 i 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Władysławów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Russocice, gmina Władysławów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9, po dokonaniu uzgodnień ze Starostą Tureckim – postanowienie znak RLŚ.7633-94/07 z dnia 19.07.2007 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku – postanowienie znak ON-NS-772/1/2-37/07 z dnia 26.07.2007 r.

Ustalam:

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Russocice, gmina Władysławów na działkach oznaczonych nr: 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9”.


I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Russocice, gmina Władysławów na działkach oznaczonych nr: 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9. Łączna długość planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 942 mb w tym odcinek grawitacyjny o długości 640 mb będzie wykonany z PCV- u o średnicy 200 mm, odcinek tłoczny 80 PE, o długości 98 mb, oraz przyłącza sanitarne 13 sztuk o łącznej długości 204 mb.

Teren na którym realizowana będzie inwestycja to obszar istniejącej oraz projektowanej zabudowy jednorodzinnej usytuowanej wzdłuż drogi.

Projektowany kanał stanowi uzbrojenie wschodniej części Russocic i będzie elementem istniejącego systemu kanalizacji gminy Władysławów.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik, będący integralną częścią niniejszej decyzji.II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:


 • powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.zm.),

 • w takcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

 • przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności,

 • ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

 • realizacja i eksploatacja inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,

 • prace budowlane powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową, tak aby planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska,

 • teren na którym realizowana będzie inwestycja to pas drogowy poza jezdnią aktualnie zagospodarowany przez umocnienia dojazdów lub trawniki, nie ma tu krzewów ani drzew, w związku z powyższym nie przewiduje się konieczności usunięcia drzew
  z powodu realizacji przedsięwzięcia,

 • sposób użytkowania terenu po zrealizowaniu inwestycji nie może się zmienić, wszystkie zniszczone elementy zagospodarowania terenu, przede wszystkim zagospodarowanie zielenią (trawniki) powinny zostać odtworzone, oraz terenów sąsiednich,

 • po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren wokół uporządkować i doprowadzić do stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego

 • projektowane przedsięwzięcie nie leży w pobliżu obszaru NATURA 2000,


III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym:


 • projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii, wykonanie ciągów kanalizacyjnych z odpowiednimi spadkami i o odpowiednich przekrojach,

 • materiały z których zaprojektowano uzbrojenie gruntu powinny zapewnić szczelność układu, dzięki czemu ścieki nie będą przedostawać się do środowiska,

 • w projekcie należy uwzględnić rozwiązania dotyczące monitorowania przedsięwzięcia, szczególnie w sytuacjach ewentualnych awarii,

 • określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
  w związku z realizacją inwestycji,

 • projekt budowlany powinien obejmować zagospodarowanie terenu z uwzględnienie zieleni oraz ewentualnej kompensacji przyrodniczej,

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:


? planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.


V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko:


? rozpatrywane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.


VI. Stwierdzenie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania:


? planowane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


VII. Nałożenie dodatkowych obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania kompensacji przyrodniczej:


? inwestor zobowiązany jest do spełnienia wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami).VIII. Zobowiązanie do przedstawienia w terminie analizy porealizacyjnej:


? planowane przedsięwzięcie nie wymaga przedłożenia analizy porealizacyjnej


UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2007 roku Gmina Władysławów zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Russocice, gmina Władysławów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9. Do wniosku dołączona została mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczył wniosek oraz obejmująca obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także informacja o planowanym przedsięwzięciu i wykaz stron uczestniczących w postępowaniu administracyjnym.

W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano opinię Starosty Tureckiego – postanowienie znak RLŚ.7633-73/07 z dnia 19.06.2007 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku - pismo Nr ON-NS-772/2/1-34/07 z dnia 21.06.2007 r. Wymienione organy nie stwierdziły konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Po uzyskaniu w/w dokumentów Wójt Gminy Władysławów wydał postanowienie ROŚ 7624-5/07
z dnia 10.07.2007 roku, w którym również nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

 1. Starostą Tureckim - postanowienie znak RLŚ.7633-94/07 z dnia 19.07.2007 r.

 2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Turku - postanowienie znak ON-NS-772/1/2-37/07 z dnia 26.07.2007 r.

Warunki przedstawione w w/w postanowieniach zostały uwzględnione w treści decyzji.

Projektowana kanalizacja zapewni bieżący odbiór ścieków z pozostałej, dotychczas jeszcze nie skanalizowanej, części wsi Russocice co wpłynie na znaczną poprawę ochrony środowiska naturalnego w tym rejonie.

Wójt Gminy Władysławów przed wydaniem niniejszej decyzji dopełnił obowiązku określonego
w art. 10 § 1 Kpa umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji decyzji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Władysławów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na na realizację przedsięwzięcia dołącza się do
wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami). Wniosek ten powinien być złożony
nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata,
jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c powołanej ustawy.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.


 


Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r.

o opłacie skarbowej

(t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532 ze zmianami)

zwolnione od opłaty skarbowej


Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują:

 1. Gmina Władysławów

 2. a/aM.K.

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Władysławów

Nr ROŚ 7624-5/07 z dnia 03.08.2007 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Gminy Władysławów w miejscowości Russocice na działkach oznaczonych nr: 332/2, 325/13, 325/3, 305, 316, 317, 319, 320, 248, 247/1, 345, 250, 325/7, 326, 810/2, 324/6, 325/9.

 1. Projektowany zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

 2. - odcinek grawitacyjny dn 200 PCV – U, długość L = 640 mb,

 3. - odcinek tłoczny 80 PE, długość L = 98 mb, przyłącze sanitarne dn 160 PVC ,

 4. - przyłącza sanitarne 13 sztuk o łącznej długości L = 204 mb,

 5. - przepompownia ścieków 1 komplet.

Teren na którym realizowana będzie inwestycja to obszar istniejącej oraz projektowanej zabudowy jednorodzinnej położony w zachodniej części Russocic.

Budynki jednorodzinne usytuowane są wzdłuż drogi prowadzącej z Władysławowa do Chylina (Turek – Władysławów – Genowefa) nr 3219P oraz do Kamionki nr 3221P (Brzeźno – Wyszyna – Piorunów – Kamionka – Władysławów). Na końcowym odcinku Russocic nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Ścieki z tego obszaru gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, skąd usuwane są wozami asenizacyjnymi.

Projektowany kanał stanowi uzbrojenie wschodniej części Russocic i będzie elementem istniejącego systemu kanalizacji gminy Władysławów.

Projektowana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej jest inwestycją wymienioną w § 3.1 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. z późn. zm. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 257 poz. 2573, a więc jest inwestycją dla której sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjne.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Projektowane przewody zlokalizowano w pasie drogowym w Russocicach będącym własnością Skarbu Państwa i znajdującym się w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, oraz w pasie drogi Gminnej należącej do Gminny Władysławów.

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja to pas drogowy poza jezdnią, aktualnie zagospodarowany przez umocnienia dojazdów lub trawniki. Nie ma tu krzewów ani drzew. Sposób użytkowania terenu po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się. Wszystkie zniszczone elementy zagospodarowania terenu, przede wszystkim zagospodarowanie zielenią (trawniki) zostaną odtworzone.

Rodzaj technologii

Budowa projektowanej kanalizacji prowadzona będzie na przeważającej długości w technologii tradycyjnej, polegającej na układaniu rur w wykopie otwartym. Część urobku z wykopu składowana będzie wzdłuż wykopu, a część zostanie odwieziona do wymiany na grunt kat. I – II podatny na zagęszczenie, co jest niezbędne dla zapewnieni właściwych warunków podsypki i obsypki kanału, gwarantujących jego wymaganą wytrzymałość.

Przejście pod jezdnią dla wykonania odcinków sieci do podłączeń z posesji zlokalizowanych po drugiej stronie jezdni, w stosunku do lokalizacji kanału, wykonane zostaną metodą bez wykopową (przeciskiem lub przewiertem) na głębokości min. 2,0 m licząc od rzędnej niwelety drogi do wierzchu rury przeciskowej.

Warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się innych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia byłby bardzo niekorzystny dla środowiska, ponieważ aktualnie ścieki z tego obszaru gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych, skąd okresowo usuwane są wozami asenizacyjnymi. Taki stan rzeczy negatywnie wpływa na stan środowiska i stwarza zagrożenie, że powstające w planie zagospodarowania przestrzennego do realizacji w tym rejonie, ścieki nie będą unieszkodliwiane w prawidłowy sposób.

Zaopatrzenie na wodę, paliwa, energię oraz surowce i materiały

Projektowane kanały sanitarne nie wymagają stałego zasilania energetycznego, a jedynie zasilania placu budowy (zasilanie barakowozu, itp.). Woda pobrana z sieci wodociągowej w ilości ok. 15,0 m3 zużyta zostanie do prób szczelności kanału.

Podstawowe materiały niezbędne do realizacji inwestycji to:

 • rury kanalizacyjne z PCV-U ? 200 odcinek grawitacyjny i odcinek tłoczny 80 PE o łącznej długości ok. 738 mb.,

 • studzienki rewizyjne niewłazowe prefabrykowane z PCV,

 • lub szalunki systemowe wielokrotnego użytku GP4 lub WUPRINŻ,

 • grunt piaszczysto żwirowy do podsypki i obsypki.

Rozwiązania chroniące środowisko

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń środowiska w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Materiały, z których zaprojektowano uzbrojenie terenu gwarantują szczelność układu, dzięki czemu ścieki nie będą przedostawać się do środowiska.

W trakcie prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez maszynę do wykonania przecisku oraz środki transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac oraz drogi dojazdowej. W okresie realizacji zadania wystąpi okresowo zwiększenie oddziaływania na środowisko poprzez podwyższenie emisji hałasu pracujących maszyn budowlanych lecz obejmujący jedynie obszar na którym będą wykonywane prace, nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczonych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Tym samym zakres oddziaływania na środowisko zostanie zmniejszony do minimum.

Rodzaj i przewidywane ilości substancji wprowadzonych do środowiska

W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawać ścieki ani inne szkodliwe substancje, które mogły by być odprowadzone do środowiska.

Materiały potrzebne do wykonania robót nie będą produkowane, wszystko będzie dostarczone na plac budowy gotowe.

Strefa oddziaływania inwestycji.

Warunki gruntowo – wodne na trasie produkowanej kanalizacji określono na podstawie badań systemowych – badania wód gruntowych podskórnych.

wszystkie budynki znajdujące się w zasięgu leja depresji zaopatrzone są w wodę z wodociągu gminnego. Prowadzone roboty odwodnieniowe nie będą więc miały też wpływu na zaopatrzenie w wodę.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Projektowana inwestycje nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Obszary podlegające ochronie

Przedsięwzięcie położone jest na terenie złotogórskiego obszaru chronionego krajobrazu.Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2007-08-08 11:27:18
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2007-08-08 11:26:21
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2007-08-08 11:32:39
Ostatnia zmiana:2007-08-08 11:32:16
Ilość wyświetleń:1195

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij