Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowozy dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Władysławowie w roku szkolnym 2008/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Gminy Władysławów
Adres pocztowy:
Rynek 43
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Władysławów 62-710 wielkopolskie
Telefon: Fax:
063 2795003 063 2795003
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.wladyslawow.bip. net.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowozy dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wadysławowie w roku szkolnym 2008/2009

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dowozy dzieci i młodziezy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Władysławowie. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dowozie uczniów do w/w szkół, oraz powrotnym przewozie do miejsca zamieszkania uczniów. Usługa ma być wykonana przez trzy autobusy, z których każdy ma co najmniej 39 miejsc siedzących. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia znajduje się w SIWZ, umieszczonej na stronie internetowej www.wladyslawow.bip.net.pl

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 01/09/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie może się ubiegać wyłącznie Wykonawca, który udokumentuje przez stosowne zaświadczenia i oświadczenia, że spełnia następujące warunki: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy, tj.: · posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie przewozu osób w komunikacji krajowej - prowadzi działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia oraz posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, · posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - w okresie ostatnich trzech lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną usługę o porównywalnym zakresie i charakterze z przedmiotem zamówienia, · dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponuje co najmniej trzema autobusami mającymi aktualne badania techniczne i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz dysponuje trzema kierowcami, którzy posiadają aktualne prawo jazdy kat. D, · znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Ocena spełniania w.w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. V. Z treści wymaganych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w.w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w.w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Wypełniony formularz oferty - wg Załącznika Nr 1. Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. /Cena netto - w zł, podatek VAT w zł, cena z podatkiem VAT/ UWAGA: Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty), 2. Oświadczenie, wg Załącznika Nr 2, iż Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy, 3. Oświadczenie, wg Załącznika Nr 3, w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. Uwierzytelnioną kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, 6. Wykaz wykonywanych prac o podobnym zakresie i charakterze z przedmiotem zamówienia - Załącznik Nr 4, 7. Referencje z wykonanych prac o podobnych zakresie i charakterze, 8. Uwierzytelnione kserokopie aktualnych dowodów rejestracyjnych co najmniej trzech autobusów, 9. Uwierzytelnione kserokopie praw jazdy kat. D trzech kierowców, 10. Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik Nr 5,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.wladyslawow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 30/06/2008   Godzina: 09:30

Miejsce:

Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 - 710 Władysławów, sekretariat, pokój 104

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Załączniki

doświadczenie - załącznik nr 4 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - załącznik nr 2 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 3 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ dowozy (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - projekt umowy (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - oferta (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-06-05 10:34:34
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-06-05 11:33:11
Ostatnia zmiana:2008-06-05 11:34:11
Ilość wyświetleń:1348

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij