Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Program "Uczeń na wsi"

 

Gmina Władysławów zakwalifikowała się do realizacji programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”. Osoby spełniające poniższe warunki mogą kontaktować się w w/w sprawie w pokoju 113, tel. 063 278-80-61 (P. Elżbieta Bryl), termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2008r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotką informacyjną.


Ulotka Informacyjna
dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, zwanego dalej „programem”


Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
đ gminy wiejskie na terenie, których znajdują się wyłącznie wsie,
lub
đ gminy miejsko – wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007r. do 30 czerwca 2010r.


I. Informacje ogólne
1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko –wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
3) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1351,20 w roku 2008.
Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEN NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów
3. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
4. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.
5. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
II. Tryb składania wniosków
1. Gmina zakwalifikowana przez PFRON do realizacji programu ustala i ogłasza termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki. W ogłoszeniu gmina wskazuje jednostkę organizacyjną, która w jej imieniu przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
2. Po ogłoszeniu przez Gminę naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września każdego roku realizacji programu.
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do procedur. Wnioski będą dostępne w Gminie oraz na stronie www.pfron.org.pl
4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
4) kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
5. Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca stałego zameldowania ucznia.
6. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie gminy dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym.
8. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy finansowej.
10. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.
11. Fundusz nie uczestniczy w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
12. W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.
13. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zgodne z celami i zasadami programu, określa realizator obszaru A programu (tj. gmina, która została zakwalifikowana do realizacji obszaru A programu).
14. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.
16. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2008-07-23 11:01:22
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2008-07-23 11:01:47
Ostatnia zmiana:2008-09-19 11:49:03
Ilość wyświetleń:1165

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij