Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie

ZP 34/340-23/06
OGŁOSZENIE

Gmina Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów
tel. (063) 2795003 www.bip.wladyslawow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie:


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie

CPV 45233120-6
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w pokoju 110, Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów ( w każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 – 15.00 ). SIWZ można otrzymać przesyłką pocztową po uprzednim przesłaniu zamówienia drogą pocztową lub faksem na numer 0632795003 lub na stronie internetowej www.bip.wladyslawow.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
Termin wykonania zamówienia: - 20 listopada 2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy:
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia
posiadają doświadczenie tj. - w okresie ostatnich 5 lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym : kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa: 100%

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym , zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu .
Opakowanie należy opisać następująco: Urząd Gminy we Władysławowie
oferta przetargowa na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Międzylesie”. Nie otwierać przed dniem: 19.10.2006 godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów – sekretariat – pokój 104 lub przesłać pod podany adres nie później niż do dnia 19.10.2006r do godz. 9.45


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2006 o godz. 10.00 w pok. nr 101 Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pani Janina Orlikowska - inspektor d/s dróg oraz Pan Stanisław Maroń – inspektor d/s zamówień publicznych tel. (063) 2795003 wew.51 lub 49

Załączniki

Przedmiar robót (1.4MB)    
SIWZ (155kB)    
unieważnienie_przetargu (77.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-10-10 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-03-14 10:25:08
Ostatnia zmiana:2007-03-14 10:25:08
Ilość wyświetleń:1166